Роль України у створенні нової геоекономічної системи у Центральній Європі  
20 сiчня 2017

Економічний часопис, №5-6‘96

14 червня 1996

Чи є сьогоднi в України шанс створити нову геоекономiчну i геополiтичну реальнiсть і яким чином наша держава може вписатися в цю реальнiсть у центрi Європи? Намагання відповісти на ці питання спонукало мене до наступних роздумів.

Розстановка сил в Європі зазнала відчутних змін, що зумовлено, зокрема, початком розпаду Росiйско-московської iмперiї, яка iснувала останнi вiсімдесят рокiв у формi радянської. На сьогоднi вже вiдбувся розпад трьох зовнiшнiх колонiальних поясiв цiєї iмперiї. Перший пояс-це країни прямого впливу, колишнi, так званi, країни соцiалiстичної орiєнтацiї, країни, що розвиваються. Другий пояс, який розвалився-це країни-сателiти, до яких вiдносяться країни РЕВ та Варшавського договору. Третiй пояс-це країни-домiнiони, а саме-колишнi радянськi республiки, якi вiдпали вiд Московiї. Розпад трьох поясiв вiдбувся переважно мирним шляхом, що є величезним досягненням кiнця 20 столiття.

Разом з тим в геоекономiчнiй i геополiтичнiй ситуацiї вiдбуваються дуже тяжкi процеси: розпачалась внутрiшня криза iмперiї, яка перейшла до свого первинного генотипу. Вона сьогоднi iснує у виглядi генома пiд назвою-Московська iмперiя.

Зараз в Московській iмперiї посилюються процеси ентропії. Вони вилились в те, що розпадається внутрiшнiй, четвертий пояс цiєї iмперiї, а саме-пояс внутрiшнiх прямих колонiй. Ми спостерiгаємо початок руйнацiї цього поясу, який розвивається у виглядi прямих антiколонiальних вiйн i виступiв, а також у формi нацiонально-визвольних вiйн. Перша нацiонально-визвольна антiколонiальна вiйна йде сьогоднi на Кавказi. У жорстокiй боротьбi формується Республiка Чеченiя- Iчкерiя. Це позитивний факт. I якщо iмперським силам не вдасться внести розкол у чеченський нацiонально-визвольний рух, і вiн буде, нарештi, визнаний свiтовою громадськiстю i державами на рiвнi ООН, то тодi ми станемо свiдками народження незалежної держави на Кавказi. Таким чином вiдбудеться вiдновлення iсторичної традицiї,-коли iснував Дагестансько-Чеченський імамат. Я вважаю, що Україна повинна всiляко пiдтримати цю тяжку виснажливу боротьбу.

Сьогоднi є всi можливостi задля того, щоб вiдбувався подальший процес формування нових, незалежних країн на теренах Московської iмперiї. Мова йде про Башкiрію, Татарстан, Чувашiю, Дагестан та iн. Це нормальний процес змiни геополiтичної, геоекономiчної реальностi внаслідок розпаду Московської iмперiї, який ще не завершився. Тому, коли кажуть, що сьогоднi вже iснує нова Росiя,-це є абсолютна помилка. Нової Росiї не iснує, а вiдновлюється геном Московської iмперiї, яка була найбiльш агресивною, експансивною формою iснування iмперiї. Тому зрозумiло, що Україна знаходиться зараз в дуже складній ситуації, особливо враховуючи останнi подiї, якi вiдбулись в Москвi. Там формується певний державно-монополiстичний механiзм. Імперська олiгархiя сьогоднi знайшла дуже цiкаве рiшення проблеми пiдсилення свого немічного Президента. Ми бачимо, що на поверхню виходить тип вiйськового вождя-деспота у вигляді генерала Лебідя, який є висуванцем шовіністичного Конгресу росiйських общин. Ця подiя спонукає до такої iсторичної аналогiї: початок 30-х рокiв у Нiмеччинi: дряхлий Гiнзбург - Президент i рiшучий харизматичний Гiтлер-канцлер. I я думаю, що слід цей процес аналiзувати саме з цього боку, бо перелякана, вiдкормлена на нафті, газі та інших сировинних ресурсах iмперiалiстична росiйська олiгархiя, московська, в першу чергу, хоче захистити свої матерiальнi iнтереси. А захистити вона їх може тiльки через посилення антикомунiстичної кампанiї і формування диктаторського, тоталітарного режиму. Однак це однаково буде - iмперiя.

Важливою ознакою формування геоекономічного та геополітичного простору є аншлюс Московiї та Бiлорусi, де поступово встановлюється комуно-фашистський режим. Можна прогнозувати, що наступним кроком буде захоплення і поневолення України. Бо Московська iмперiя не зможе iснувати, якщо не загарбає Україну. Тому коли кажуть, що Росiя-сусiдня держава, то це не зовсім так, бо Росiя як країна ще не склалася. Iснує певний ареал, iснує iмперiя, яка складається з сукупності рiзних нацiй, народiв, релігiй тощо. На цьому тлi зараз формуються такi нацiонально-територiальнi утворення як Уральська республiка, Далекосхiдна республiка, Калiнiнградська республіка i т. iн. Боротьба між ними та Москвою як столицею єгипетсько-вавiлонсько-римського царства, традиції яких вона відновлює, надзвичайно посилюється. Московія сама себе називає третiм Римом, тому я б не хотiв, аби лунала теза, що Україна може стати Римом. Це є величезна генетична помилка з дуже тяжкими наслiдками. Україна не може i не повинна стати рабовласницьким Римом. Майбутнє України-це формування європейської демократії та інституцій приватної власності.

Хотів би відзначити, що сьогоднi у рамках Росії існує і пiвнiчний геополітичний та геоекономічний центр, де формується новий тип цивiлiзацiї. Мається на увазі трикутник : Новгород-Санкт-Петербург-Псков, розвиток яких базується на зовсiм iншій парадiгмі. На мою думку, саме звідси викристалiзується нарештi росiйська європейська нацiя. Але Росiя може перетворитись в європейську країну тiльки у тому випадку, якщо сформується центрально-європейська Україна.

Виникає питання: чи може iснувати Московiя як ринкова iмперiя? Досвід функціонування економiчних систем свідчить, що нiкому і ніде не вдавалося запускати процеси ринку, iнституцiй приватної власностi на такому величезному просторi, де йде процес формування певних нацiонально-територiальних утворень i де вже iснують протонацiональнi держави типу Чеченiя-Iчкерiя, Татарія, Дагестан i т.iн. Бiльше того, головна проблема будь-якого ринкового суспiльства-це механiзм отримання прибутку. Росiя ж формується як державно-монополiстична країна, де панує центральна iмперська олiгархiя, яка хоче отримувати монопольний прибуток i з Центру, i з окраїн. Вона нiколи не погодиться на перерозподiл цього прибутку. Вона готова при перерозподiлi йти навіть на зухвалi насильницькі дiї, як ми це бачимо в Чечнi. Для того, щоб не допустити справедливого розподілу прибутку вiд чеченської нафти, росiйсько-московська олiгархiя пiшла на знищення цiлої нацiї, цiлої держави. То є приклад, як буде дiяти iмперська олiгархiя, буржуазiя у випадку загрози своїм власним політико-економічним iнтересам. До речі, з тієї ж обойми-випадок, що стався з групою Сосковця-Коржакова. Відбувся потужний перерозподіл монопольного прибутку між конкуруючими олігархічними кланами у формі боротьби пiд ковдрою у кремлiвському палацi. На поверхню вийшов молодий клан iмперської буржуазiї, який був викоханий Жиріновським i вiдгодований Чубайсом. Це-так званi "молодi вовки", артикулятором яких стане Лебідь і Ко.

Така боротьба за перерозподiл прибутку об‘єктивно призведе до посилення як центральних, так і регiональних елiт, якi є нацiональними. Це, насамперед, Татарія i Башкiрiя, якi також є добувачами нафти, газу, мають вiйськово-промисловий комплекс i т. iн. Вони об‘єктивно повиннi увiйти в протирiччя по перерозподiлу прибутку з метрополією. Ми не знаємо, коли це станеться, але те, що станеться в найближчий рiк, два-це без сумнiву.

Таким чином, можна з впевненістю говорити, що сьогоднi формування єдиної iмперiї, яка буде ринковою, не є можливим. Бо ринок пiдриває iмперiю, бо ринок-це цивільне суспільство, це демократія, а імперія-це диктат, це тиранiя, це позбавлення прав громадян. I я вважаю, що в цьому є межа розвитку iмперiї. Але при своєму виздиханнi, вона може вдарити дуже сильно своїм хвостом i лапами, і не хочеться, аби цей удар був по Українi. Саме тому необхідно розпочати формування нового геоекономічного простору. Цей процес гальмується, бо Україна є членом СНД. Що таке СНД? Це експлуататорський інструмент, який був створений певними iнтелектуальними елiтами Московiї; механiзми по трансформацiї iмперiї i пануванню за допомогою колонiальних, вiйськових, прямих методiв насильства в економічнi методи експлуатацiї, в неоколоніальну систему.

СНД-це структура, яка орiєнтована на державно-монополiстичну систему господарювання; це механiзми, що відгодовують сьогоднi в Українi державно-монополiстичну олiгархiю, яка була, є i буде завжди пiдлеглою у московської центральної державно-монополiстичної олiгархiї. Безперечно, сьогоднi потрiбно органiзацiйно зруйнувати та ліквідувати СНД. Україна повинна вийти з цiєї так званої спiвдружностi незалежних держав. Якщо вони незалежнi, то навiщо їм ця спiвдружнiсть? На практиці це буде означати, що Україна перейде до якісно нового типу вiдносин: замiсть формування центрального державно-монополiстичного апарату з центром у Москвi і підлеглого перефірійного-в Україні до розвитку нормальних двухстороннiх партнерських зв‘язків. До того ж, вiдносини з Росiйською Федерацiєю потрiбно переносити з рiвня державних економічних вiдносин на рiвень окремих суб‘єктiв господарювання. Мiж собою повиннi торгувати, в першу чергу, росiйскі та українськi приватнi пiдприємства, але нi в якому разi не держави, бо інакше Україна стає складовою частиною московської iмперiї. Чому? Бо Україна як держава налiчує в сьогоднiшньому перiодi тiльки п‘ять рокiв незалежного iснування, ми не маємо анi того апарату, анi тiєї елiти, яка могла б протистояти центральнiй iмперськiй елiті i iї державно-монополiстичному апарату. Тому наша сила полягає в тому, щоб перенести економiчнi вiдносини на двостороннi зв‘язки приватних пiдприємств. Адже приватнi власники в Українi-надзвичайно комунiкабельнi, потужнi і ефективні структури. Вони взмозi сьогоднi протистояти росiйським приватним пiдприємствам.

Що очікує Україну, якщо їй вдасться вийти з СНД? Як буде заповненний цей вакуум на геоекономiчному просторi? Я впевнений, що в сьогоднiшнiх умовах, враховуючи процеси ентропiї i руйнацiї на теренах росiйскої конгломерацiї, таким простiром може стати Балто-Чорноморський економічний альянс. Об‘єктивнi чинники, які уможливлюють iснування цього альянсу, наступні. По-перше, країни, якi знаходяться на балто-чорноморськiй осi, практично однаковi за соцiально-економiчними параметрами розвитку, мають майже однаковий рiвень продуктивних сил. По-друге, вони вирiшують тiж самi проблеми i завдання, якi стоять сьогоднi перед Україною: змiна соцiально-економiчної системи власностi з державної на приватну; формування цивiльного суспiльства; формування багатопартiйної плюралістичної системи парламентського типу та ін. По-третє, ці країни мають дуже подібну iнфраструктуру. По-четверте, дуже близькi культурнi звичаї. I всiм потрiбно вирiшити доленосне завдання-збереження себе, своєї держави, своєї нації вiд експансiї московського царства, яка є неминучою. І коли деякi кажуть, що для нас буде добре, якщо Єльцин знову стане Президентом, то вони помиляються. Це утопiя. Для нас, що коричнева чума, що червона холера-це абсолютно однаково.

Нам слід чітко розумiти, що Україна сьогоднi повина торувати свій шлях до Європи. Однак в Європу ми не можемо увiйти одномоментно, оскільки ще не пiдготовлена економiчна система. Знищені iнституцiї приватної власностi i її носiї-приватнi власники; iнфраструктура створена таким чином, аби ми не змогли з‘єднатися з Європою ( наші залiзницi не стикуються з захiдними залiзницями; зруйновані дороги на захiдних кордонах; на митницях-жахлива картина та ін.). Тому зараз потрібний перехiдний механiзм, яким може стати Балто-Чорноморський економiчний альянс як аналог АСЕАН. Його головна мета полягає в тому, аби пристосувати країни Балто-Чорноморської осi до потреб Європейського Союзу, Європеїської спiльноти по соцiально-економiчних параметрах, в першу чергу, по розвитку середовища приватної власностi, малого i середнього бiзнесу, по формуванню середнього класу, який дотепер вiдсутнiй в Українi, оскiльки при владi знаходяться державно-монополiстична олiгархiя і певні регiональнi клани. Тобто, БЧЕА нам потрiбен, якщо висловитись метафористично, для того, щоб разом перейти імперську комуністичну пустелю. Уявимо, що для переходу пустелi на її краю знаходяться багато караванiв. В пустелi на нас чекає спека, вiдсутнiсть води, розбiйники i iншi загрози. Нам потрiбно через неї перейти. Як краще це зробити? Ясна рiч, що краще йти разом. Це дасть змогу протистояти всiм небезпекам, якi є в цiй пустелi. Так ось, саме БЧЕА може вiдiграти таку роль. Вiн може допомогти Українi вiдтворити систему економiчних iнституцiй i, в першу чергу, створити з нiмецькими, американськими, англiйськими транснацiональними компанiями спільні пiдприємства, якi стануть конкурентноздатними i зможуть виходити на світовий ринок. Транснацiональнi компанiї нам можуть дати свою торгову марку, торгову нiшу, технологiю, менеджмент, як вони це зробили в нових iндустрiальних країнах, таких як Пiвденна Корея, Таiланд, Малайзiя, Iндонезiя, Фiлiпiни та ін. ТНК нам допоможуть вийти з того економічного колапсу, в якому ми знаходимось. Нi в якому разi не можна йти на формування так званих фiнансових груп з росiйським капiталом, бо це є капiтал, який сьогоднi зорiєнтований на отримання монопольного швидкого прибутку, тому вiн буде розглядати Україну тiльки як об‘єкт, з якого можна здерти вiсiм шкiр. Вiддати українськi пiдприємства Росiї-це означає наше знищення.

Що потрiбно робити задля того, щоб БЧЕА спроможно було сформуватись? Необхідно творити спiльнi економiчнi механiзми, передусім,-банки, які є тією рушiйною силою, що потiм формує пiдприємницькi структури. До сьогоднi Нацiональний банк України не створив жодного українсько-польського чи українсько-угорського банку. ( особливо в Галичинi та на Подiллi ). Чому? Бо в керiвництвi Нацiонального банку знаходяться промосковськi елементи, які прийшли з Москви, повсякчас туди дивляться i будуть надалі туди дивитись. Якщо ж такi банки будуть, то вони зможуть творити свою клiєнтуру, здiйснювати iнвестицiї, розвивати єдинi економiчнi системи мiж нашими країнами. Сьогоднi цього нема, бiльше того, все робиться, аби не дати утворитись цим банкам.

Дуже важливим інструментом є створення спiльних пiдприємств. Але і на цьому шляху існує безліч перепон. Надто складна процедура реєстрації. В Мiнестерствi фiнансiв створена така бюрократична система, яка гальмує процес винекнення спільних пiдприємств. Ясна рiч, коли в цю ключову установу беруть людей, яких ніхто не знає, а на посаду мiнiстрiв фiнансiв ставлять фінансистів, якi управляли маленьким селом, то вiд цього буде тільки гiрше.

Наступне-це шляхи. Ми повиннi побудувати спiльну дорогу Пiвнiч-Пiвдень. Хто сказав, що газопроводи можуть бути розташованi тiльки зi Сходу на Захiд, а не з Пiвнiчi на Пiвдень? Сьогоднi є величезнi поклади газу i нафти в Пiвнiчному морi. Бiльше того, там вже iснують величезнi транспортнi структури, якi можна об‘єднати з нашими iнфраструктурами.

Митницi. Чому в нас не єдинi з Польщою митницi? Що нам заважає? Абсолютно нiчого не заважає. Чому Польща може мати практично вiльний кордон переходу з Нiмеччиною, а з Україною не може? Бо ми не закрили схiдний кордон і звiдти їдуть до нас всi емiгранти. То що, ми не можемо попросити Європейське Спiвтовариство, НАТО допомогти створити нам потужний схiдний кордон, особливо враховуючи те, що зараз розпочнуться процеси ентропiї на теренах Московiї? Я вважаю, що це є якраз тi стратегiчнi помилки, якi, чомусь, не виправляються.

Сьогоднi потрібно йти на альянс з Польщею, як ядром БЧЕА. Польща i Україна разом становлять майже 100 млн. населення i територiю понад 1млн. км2. Вони обидвi надзвичайно постраждали вiд Московської iмперiї впродовж останнiх трьох столiть. I коли кажуть, що в нас є негативний iсторичний досвiд, то виникає питання: а в кого його немає? Може у Нiмеччини i Францiї, або у Англiї i Iспанiї, Iспанiї i Iталiї? Але ж це не заважає їм бути членами НАТО. Тому Україні з Польщею потрiбно виходити на стратегiчний альянс i творити ядро БЧЕА. Що для цього потрiбно? Окрім банків, спільних пiдприємств, iнфраструктури, про які вже йшла мова, слід творити спiльнi механiзми на рiвнi законодавчої та виконавчої влади. Це слухання спiльних питань в Урядi, в Верховнiй Радi, спiльнi вiйськовi пiдроздiли, охорона своїх кордонiв. Наш корабель-на Балтiйському морi, польськiй корабель-в Чорному морi з їх командами. Оце і є тi реальнi механiзми, якi створюють живу тканину БЧЕА як противаги Московській iмперiї з її агресивною полiтикою. I той, хто цього не розумiє в Урядi i на iнших щабелях влади є абсолютним зомбi. А той, хто каже, що Україна не може вижити економiчно без Московiї є ворогом України.

Створення БЧЕА дасть змогу протистояти в 3-му тисячолiттi експансiї з боку орд, якi будуть насуватись на нас з Зауральского хрiбту.

Олег Соскiн
директор Iнституту трансформацiї суспiльства

http://soskin.info/news/9.html


 

По стопам Сталина: Кто собирается убивать общественно-политических деятелей в Украине?

Глава Пентагону приїде до Києва. Зустрічатиметься з Порошенком і Полтораком

ООН: число жертв оползня в Сьерра-Леоне около 1000 человек

Путін і Медведєв приїхали в окупований Севастополь

Власти Китая за сутки сменили всех командующих и комиссаров армий сухопутных войск

Mercedes президента ФК "Карпаты" Дыминского попал в смертельную аварию под Львовом

Соскин: Теракт в Барселоне - это война мусульманской цивилизации за мировое господство

Савченко: Раз люди просят, буду предлагать Медведчуку встретиться

Епідемія фентанілу: наркотик-вбивця викошує населення міст

Кабмин набирает людей в новые директораты с зарплатой от 50 тысяч гривен

 

Десятки тысяч американцев требуют арестовать Сороса за поддержку абортов, эвтаназии, наркомании, гомосексуализма

Откуда взялись содомитские гей-парады и какие протестантские церкви их поддерживают?

Восстание против Бога: Где проходят крупнейшие гей-парады мира?

Эксперт предупредил о будущем "деле политологов" в духе Сталина

Союз Термінатора та Кривавого пастора. Навіщо Луценку й Турчинову власна партія

Порошенка повалять швидше, ніж Януковича – експерт

Тюрьма за комментарий. В Украине готовится масштабное "дело политологов"

3 тысячи солдат и 500 единиц техники примут участие в военных учениях РФ в Волгоградской области

Спасибо Соросу: в США замаячил призрак «новой гражданской»

В Мережі з’явилося відео сильної пожежі на хімзаводі в окупованому Донецьку

 
18-08-2017 - politics

По стопам Сталина: Кто собирается убивать общественно-политических деятелей в Украине?

18-08-2017 - politics

Глава Пентагону приїде до Києва. Зустрічатиметься з Порошенком і Полтораком

18-08-2017 - politics

ООН: число жертв оползня в Сьерра-Леоне около 1000 человек

18-08-2017 - politics

Путін і Медведєв приїхали в окупований Севастополь

18-08-2017 - politics

Власти Китая за сутки сменили всех командующих и комиссаров армий сухопутных войск

18-08-2017 - politics

Mercedes президента ФК "Карпаты" Дыминского попал в смертельную аварию под Львовом

18-08-2017 - politics

Соскин: Теракт в Барселоне - это война мусульманской цивилизации за мировое господство

18-08-2017 - politics

Савченко: Раз люди просят, буду предлагать Медведчуку встретиться

18-08-2017 - politics

Епідемія фентанілу: наркотик-вбивця викошує населення міст

18-08-2017 - politics

Кабмин набирает людей в новые директораты с зарплатой от 50 тысяч гривен

18-08-2017 - politics

"Усредненный риск гражданской войны в США— 35%"

18-08-2017 - politics

Олег Соскін: Народ досі не скинув Порошенка тільки через війну

18-08-2017 - social

Десятки тысяч американцев требуют арестовать Сороса за поддержку абортов, эвтаназии, наркомании, гомосексуализма

18-08-2017 - economy

Котировки доллара на межбанке опустились до 25,485/25,50

18-08-2017 - politics

В результате наводнения в Индии погибли 119 человек

18-08-2017 - social

Откуда взялись содомитские гей-парады и какие протестантские церкви их поддерживают?

18-08-2017 - social

Восстание против Бога: Где проходят крупнейшие гей-парады мира?

18-08-2017 - social

Эксперт предупредил о будущем "деле политологов" в духе Сталина

18-08-2017 - social

Союз Термінатора та Кривавого пастора. Навіщо Луценку й Турчинову власна партія

18-08-2017 - social

Порошенка повалять швидше, ніж Януковича – експерт

18-08-2017 - social

Тюрьма за комментарий. В Украине готовится масштабное "дело политологов"

18-08-2017 - economy

Держава продала 25% "Західенерго": ціна зросла на 20% від стартової

18-08-2017 - economy

Блокпакет "Київенерго" продали за стартовою ціною

18-08-2017 - politics

Луценко хоче зняти недоторканість із 40 депутатів. Перший на черзі - Лещенко

18-08-2017 - economy

Потребительские настроения в Украине в июле незначительно ухудшились

18-08-2017 - economy

Евро и иена укрепляются к доллару после теракта в Барселоне

18-08-2017 - economy

США готовятся к массовому изъятию долларов

18-08-2017 - politics

Испания: кровавая расплата за содомитский парад Гордость геев

18-08-2017 - politics

Львов засыпал град размером с перепелиное яйцо, который убивал голубей

17-08-2017 - politics

ЗМІ повідомляють про 13 загиблих в Барселоні

17-08-2017 - politics

Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны, есть раненые

17-08-2017 - politics

Представители российских спецслужб хотели подорвать подразделение Нацгвардии Украины – Грицак

17-08-2017 - politics

Глава СБУ заявив, що в Україні готуються вбивства суспільно-політичних діячів

17-08-2017 - politics

Олег Соскин: Фонд Сороса — это подрывной центр в Украине, его надо немедленно закрыть

17-08-2017 - economy

Курс Bitcoin подолав рубіж $4500

17-08-2017 - economy

Котировки доллара на межбанке опустились до 25,49/25,51

17-08-2017 - politics

У НКРЕКП прийшли з обшуками, Д.Вовка не пускають у будівлю

17-08-2017 - politics

Фонд Сороса: поддержка содомитов и курс на разжигание гражданского конфликта в Украине

17-08-2017 - politics

Олег Соскин: Лукашенко доигрался. Российская Федерация начала оккупацию Белоруссии

17-08-2017 - politics

ЛГБТ, наркомани, цигани: на що фонд Сороса витрачав гроші в Україні у 2016 році?

Всі новини

 

Украина под оккупацией секты Хабад (досье)

"Народний капіталізм: економічна модель для України" Олега Соскина в английской версии (два раздела)

"Народний капіталізм: економічна модель для України" Олега Соскина в английской версии

 

Підбірка матеріалів Олега Соскіна на тему Балто-Чорноморського Альянску за 1992-2017 роки

Продаю квартиру. Apartment for sale. Gonchara street 43V

Религиозно-нравственный смысл христианского брака

 

Невідомі влаштували пожежу в будівлі Київблагоустрою, закидавши її коктейлями Молотова - фото

В Одессе возле банка произошла стрельба с ограблением: объявлен план "Сирена"

Украина - криминальный центр мира? За неделю подорвали уже третью машину

Київський готель "Україна" евакуюють: шукають вибухівку

 
IT

Украина оказалась ниже Ганы и Лаоса по скорости мобильного интернета

Чего на самом деле хотел вирус Petya. Пять главных версий

У Львові з’явиться IT-квартал

Вирус Petya создали специально для Украины и распространяют через M.E.Doc - эксперт

 
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика