Олег Соскин: Люди поднялись на революцию ради свободы, а оказались в тоталитарном государстве  
20 квiтня 2017

 

После принятия законов о внесении изменений в Закон о политических партиях, в Закон об общественных объединениях, а также принятия Закона о противодействии коррупции в Украине практически невозможно осуществлять легальную деятельность политических партий. Видимо, цель этих законов — борьба со всеми инакомыслящими. Каждый, кто желает пожертвовать партии деньги, должен предъявить о себе полную информацию. Кто захочет это делать в условиях государства стаиционарного бандита и массовых политических преследований? Все понимают, что каждого, кто пожертвовал деньги неугодной политической партии, могут начать преследовать. 
Надо немедленно кардинально менять законы о политических партиях и общественных объединениях, которые полностью взяты под контроль. Это законы, которые создали в стране полицейское государство. Но не для этого в Украине поднималась революция. Люди выступали за свободу. А не создание тоталитарного режима. Построен еще больший монстр, чем во времена Кучмы и Януковича под видом того, что якобы Европейский Союз даст Украине безвиз. Который уже имеют почти все страны Латинской Америки, и такие государства, как Вануату и Кирибати. То есть в Украине создается полицейское государство ради мифического безвиза, которого нет и еще не известно, будет ли. Да и такой безвиз ничего не решает. 
Данные законы прямо нарушают Конституцию Украины. Их надо немедленно трансформировать, чтобы Украина дальше не превращалась в полицейское государство. 
Олег Соскин

Из Закона о политических партиях:

      Розділ IV 
КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
Стаття 14. Кошти та інше майно політичних партій
Держава гарантує політичним партіям право на кошти та інше
майно для здійснення своїх статутних завдань.
Політичні партії є неприбутковими організаціями. Політичні
партії для здійснення своїх статутних завдань мають право
володіти, користуватися та розпоряджатися рухомим і нерухомим
майном, коштами, обладнанням, транспортом, набуття яких не
забороняється законами України. Політичні партії можуть орендувати
(мати на іншому праві користування) необхідне рухоме та нерухоме
майно.
Надання матеріальної та фінансової підтримки політичним
партіям здійснюється у формі:
1) внесків на підтримку партій;
2) державного фінансування статутної діяльності політичних
партій у порядку, встановленому цим та іншими законами України.
Внеском на підтримку політичної партії є грошові кошти чи
інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити),
нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або
негрошового характеру, у тому числі членські внески членів
політичної партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої
діяльності на підтримку політичної партії, товари, роботи,
послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за
ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт,
товарів та послуг на відповідному ринку), отримані політичною
партією, її зареєстрованою в установленому порядку місцевою
організацією, пов’язаною особою політичної партії чи її місцевої
організації, висунутим політичною партією чи її місцевою
організацією кандидатом на виборах народних депутатів України,
виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування
або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах) або
надані політичній партії, зареєстрованій в установленому порядку
місцевій організації політичної партії, пов’язаній особі
політичної партії чи її місцевої організації, висунутому
політичною партією чи її місцевою організацією кандидату на
виборах народних депутатів України, виборах Президента України,
місцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до
виборчого фонду на відповідних виборах).
Національне агентство з питань запобігання корупції
встановлює визначення термінів "пов’язані особи", "спонсорство",
"треті особи", що вживаються в цьому Законі.
Політична партія, а також місцева організація політичної
партії, яка в установленому порядку набула статусу юридичної
особи, зобов’язані відкрити рахунки в установах банків України, на
які перераховуватимуться всі кошти у безготівковій формі, які
набуватимуться політичною партією чи її місцевою організацією.
Реквізити банків, в яких відкриті рахунки політичної партії та її
місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу
юридичної особи, і банківські реквізити таких рахунків
оприлюднюються на офіційному веб-сайті політичної партії (за
наявності) та зазначаються у звіті про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру політичної партії. Про
відкриття та закриття таких рахунків відповідні установи банків
України повідомляють Рахункову палату та Національне агентство з
питань запобігання корупції протягом трьох банківських днів у
порядку, встановленому Національним банком України за погодженням
з Національним агентством з питань запобігання корупції.
Політична партія, місцева організація політичної партії, яка
в установленому порядку набула статусу юридичної особи,
відкривають рахунки в установах банків України виключно в
національній валюті України.
Грошові внески на користь політичної партії, місцевої
організації політичної партії, яка в установленому порядку набула
статусу юридичної особи, здійснюються через банківські операції.
З метою ідентифікації громадянина України, який здійснює
грошовий внесок на користь політичної партії без відкриття
рахунка, установа банку чи відділення зв’язку, до яких звернувся
такий громадянин, встановлюють прізвище, ім’я та (за наявності) по
батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки
платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним
реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових
платежів, номер та (за наявності) серію паспорта громадянина
України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання
ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків України в електронному безконтактному носії, дату і місце
народження. { Стаття 14 в редакції Закону N 731-VIII ( 731-19 ) від
08.10.2015 }
{ Положення статті 15 в частині запровадження щорічного
державного фінансування статутної діяльності політичних партій,
відшкодування витрат партій на здійснення передвиборної агітації
та встановлення обмежень щодо розміру внесків на підтримку партій
з боку фізичних та юридичних осіб набирають чинності з 1 липня
2016 року - див. абзац третій пункту 1 розділу II Закону
N 731-VIII ( 731-19 ) від 08.10.2015 }
Стаття 15. Обмеження у здійсненні внесків на підтримку
політичних партій
Не допускається здійснення внесків на підтримку політичних
партій:
1) органами державної влади та органами місцевого
самоврядування;
2) державними та комунальними підприємствами, установами та
організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше десяти
відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або
опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування
чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками
(контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України
"Про запобігання корупції" ( 1700-18 );
3) іноземними державами, іноземними юридичними особами,
іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними
особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є
іноземці чи особи без громадянства;
4) незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними
та релігійними об’єднаннями (організаціями);
5) громадянами України, які не досягли 18-річного віку,
громадянами України, яких судом визнано недієздатними, а також
анонімними особами або під псевдонімом;
6) іншими політичними партіями;
7) фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір
про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб
держави або територіальної громади згідно із Законом України "Про
здійснення державних закупівель" ( 1197-18 ), - протягом строку
дії такого договору та протягом одного року після припинення його,
крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким
договором протягом строку дії договору та протягом двох років
після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної
суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;
8) фізичними та юридичними особами, які мають непогашений
податковий борг.
Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку
політичної партії від громадянина України протягом одного року не
може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальної заробітної
плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.
Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку
політичної партії від юридичної особи протягом року не може
перевищувати восьмисот розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.
Якщо фізична або юридична особа здійснює або може здійснювати
вирішальний вплив на діяльність однієї або кількох юридичних осіб
(зокрема, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)
юридичної особи), внески такої фізичної або юридичної особи і
підконтрольних їй юридичних осіб вважаються внеском однієї особи і
обмежуються загальним розміром (сумою) внеску (внесків),
встановленим цією статтею. Національне агентство з питань
запобігання корупції встановлює визначення термінів "вирішальний
вплив", "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)", що
вживаються в цьому Законі та законодавстві України про вибори.
Розмір (сума) внеску у формі робіт, товарів або послуг
визначається на основі ринкової вартості ідентичних або подібних
робіт, товарів та послуг на відповідному ринку за методологією,
розробленою та затвердженою Національним агентством з питань
запобігання корупції за погодженням з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової
політики.
Разом з платіжним документом на здійснення грошового внеску
на підтримку політичної партії до установи банку України чи
відділення зв’язку подається письмова заява про відсутність
обставин, передбачених частинами першою - третьою цієї статті,
наявність яких є підставою для відмови у прийнятті платіжного
документа на здійснення грошового внеску. Така заява подається за
формою ( z0902-16 ), затвердженою Національним агентством з питань
запобігання корупції. Без подання такої заяви платіжний документ
на здійснення грошового внеску не приймається.
Політична партія, її місцева організація, розпорядник
виборчого фонду політичної партії, її місцевої організації чи
кандидата від політичної партії (місцевої організації партії)
зобов’язані відмовитися від внеску особи, яка відповідно до закону
не має права здійснювати такий внесок, або якщо розмір внеску
(сумарний розмір внесків) особи (групи осіб) перевищує
встановлений законом розмір, протягом трьох днів від дня, коли
уповноваженій особі політичної партії, місцевої організації
політичної партії чи розпоряднику коштів виборчого фонду стало
відомо про це. На підставі заяви про відмову від внеску чи його
відповідної частини з цієї причини за підписом керівника
політичної партії, місцевої організації політичної партії,
розпорядника виборчого фонду політичної партії, місцевої
організації політичної партії чи кандидата від політичної партії
(місцевої організації партії) на відповідних виборах та платіжного
документа установа банку, в якій відкрито рахунок, на який
зараховано внесок, повертає такий внесок або його відповідну
частину особі, яка його внесла, а в разі неможливості повернення
перераховує такий внесок чи його відповідну частину до державного
бюджету. Порядок повернення добровільного внеску чи його частини з
підстав, зазначених у цій частині, та з інших встановлених законом
підстав визначає Національний банк України. { Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI
( 5461-17 ) від 16.10.2012; в редакції Закону N 731-VIII
( 731-19 ) від 08.10.2015 }
Стаття 16. Здійснення повноважень власника щодо майна, яке є
власністю політичної партії
Повноваження власника щодо майна, в тому числі коштів, що є
власністю політичної партії, здійснюються відповідно до
законодавства України в порядку, передбаченому статутом політичної
партії.
{ Положення статті 17 в частині запровадження щорічного
державного фінансування статутної діяльності політичних партій,
відшкодування витрат партій на здійснення передвиборної агітації
та встановлення обмежень щодо розміру внесків на підтримку партій
з боку фізичних та юридичних осіб набирають чинності з 1 липня
2016 року - див. абзац третій пункту 1 розділу II Закону
N 731-VIII ( 731-19 ) від 08.10.2015; в частині подання партіями
звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру набирають чинності з 1 січня 2016 року -
див. абзац четвертий пункту 1 розділу II Закону N 731-VIII
( 731-19 ) від 08.10.2015 }
Стаття 17. Фінансова звітність політичної партії
Політичні партії, місцеві організації політичних партій
ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку, проводять
щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності, а також
проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках,
передбачених цим Законом.
Щорічний внутрішній фінансовий аудит діяльності політичної
партії, її місцевої організації, яка у встановленому законом
порядку набула статусу юридичної особи, здійснюється органом
(посадовою особою) відповідної політичної партії, місцевої
організації політичної партії, уповноваженим здійснювати
внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями
та витратами політичної партії (місцевої організації партії).
Політична партія, яка була суб’єктом виборчого процесу на
виборах Президента України, виборах народних депутатів України або
брала участь у чергових чи позачергових місцевих виборах, а також
політична партія, яка отримує державне фінансування, зобов’язані
пройти зовнішній незалежний фінансовий аудит звітності про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в рік,
наступний за роком проведення таких виборів чи отримання
державного фінансування.
Зовнішній незалежний фінансовий аудит, зазначений у частині
третій цієї статті, проводиться аудиторською фірмою, що відповідає
таким критеріям:
1) аудиторська фірма включена до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів;
2) аудиторська фірма має досвід надання аудиторських послуг
суб’єктам господарювання, зокрема виконала не менше двох завдань з
аудиту або інших аудиторських послуг для суб’єктів господарювання
протягом останніх трьох років;
3) у складі аудиторської фірми наявні не менш як десять
працівників, які безпосередньо залучені до надання аудиторських
послуг і працюють на умовах повної зайнятості та з якими укладено
трудовий договір;
4) не менш як три працівники аудиторської фірми мають
сертифікат, що визначає їхню кваліфікаційну придатність на заняття
аудиторською діяльністю на території України;
5) щорічний дохід аудиторської фірми протягом останніх трьох
років становить не менше трьох мільйонів гривень;
6) аудиторська фірма уклала договір страхування
відповідальності перед третіми особами (щодо відшкодування
можливих збитків у зв’язку з провадженням професійної діяльності)
на суму не менш як десять мільйонів гривень. При цьому договір
страхування повинен діяти протягом усього періоду надання
аудиторських послуг.
Політичні партії, місцеві організації політичних партій
зобов’язані надавати аудиторській фірмі, що проводить їх зовнішній
незалежний фінансовий аудит, інформацію (документи), необхідну для
проведення такого аудиту.
Політична партія має право укладати договір на проведення
аудиту з тією самою аудиторською фірмою не більш як три роки
поспіль.
Політична партія щоквартально, не пізніше ніж на сороковий
день після закінчення звітного кварталу, зобов’язана подати до
Національного агентства з питань запобігання корупції у паперовій
формі (за підписом керівника політичної партії, засвідченим
печаткою політичної партії), а також на електронному носії звіт
політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за відповідний квартал, а також оприлюднює
такий звіт на своєму офіційному веб-сайті (за наявності) у цей
самий строк. У звіті політичної партії про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру обов’язковому оприлюдненню
підлягають прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання
фізичної особи. Інші відомості про фізичну особу, віднесені до
інформації з обмеженим доступом, оприлюдненню не підлягають.
Форма  звіту  політичної  партії про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру ( z0904-16 ) затверджується
Національним агентством з питань запобігання корупції з
урахуванням вимог цього Закону.
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру повинен містити інформацію про:
1) майно політичної партії, її кожної місцевої організації,
яка в установленому порядку набула статус юридичної особи,
вартість такого майна станом на кінець відповідного звітного
кварталу. Ці відомості включають дані про об’єкти нерухомості,
рухоме майно, цінні папери, нематеріальні активи, грошові кошти.
Дані про об’єкти нерухомості та рухоме майно зазначаються, якщо
вони належать політичній партії, її місцевій організації на праві
власності або використовуються ними на праві користування. Дані
про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо
вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року;
2) дату здійснення кожного внеску на користь політичної
партії, її місцевої організації, яка в установленому порядку
набула статус юридичної особи, а також до виборчого фонду
політичної партії, її місцевої організації чи кандидата від
політичної партії (місцевої організації партії) на відповідних
загальнодержавних або місцевих виборах (у разі проведення
виборів), розмір (суму) отриманого внеску, найменування,
місцезнаходження, код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців юридичної особи, яка здійснила
внесок, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце
проживання та реєстраційний номер облікової картки платника
податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, яка здійснила
внесок на підтримку політичної партії;
3) суму отриманих протягом звітного періоду коштів з
державного бюджету, виділених на фінансування статутної діяльності
політичної партії та, окремо, на відшкодування витрат, пов’язаних
з фінансуванням передвиборної агітації (у разі отримання
політичною партією таких коштів);
4) дату здійснення кожного платежу з рахунків політичної
партії, її місцевої організації, яка в установленому порядку
набула статус юридичної особи, рахунку (рахунків) виборчого фонду
політичної партії, її місцевої організації, кандидата від
політичної партії (місцевої організації партії) на відповідних
загальнодержавних або місцевих виборах (у разі проведення
виборів), отримувача відповідного платежу (із зазначенням
відомостей, передбачених пунктом 2 цієї частини для осіб, які
здійснюють внески на підтримку політичної партії), цільове
призначення та розмір кожного платежу;
5) дату виникнення, припинення, суму (вартість) кожного
фінансового зобов’язання (станом на кінець звітного періоду)
політичної партії, її місцевої організації, яка в установленому
порядку набула статус юридичної особи, та особу, на користь якої
фінансове зобов’язання підлягає виконанню (із зазначенням
відомостей про таку особу, передбачених пунктом 2 цієї частини для
осіб, які здійснюють внески на підтримку політичної партії).
Відомості, зазначені у частині дев’ятій цієї статті,
відображаються у звіті політичної партії про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру наростаючим підсумком
на кінець року окремо щодо кожної політичної партії, її місцевої
організації, яка в установленому порядку набула статус юридичної
особи, кандидатів на відповідних виборах (у разі проведення
виборів).
До звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за четвертий квартал звітного
року додаються висновки щорічного внутрішнього аудиту та
незалежного зовнішнього фінансового аудиту політичної партії (якщо
його проведення є обов’язковим відповідно до цього Закону), які є
невід’ємними частинами такого звіту.
До звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру додаються копії документів, що
підтверджують відображені у звіті відомості (у тому числі копії
платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на
рахунках).
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру оприлюднюється на офіційному
веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, у
тому числі у формі відкритих даних, не пізніше ніж на десятий день
з дня його надходження та розміщується у відкритому доступі
впродовж не менше п’яти років. У звіті політичної партії про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
обов’язковому оприлюдненню підлягають прізвище, ім’я, по батькові
та місце проживання фізичної особи. Інші відомості про фізичну
особу, віднесені до інформації з обмеженим доступом, оприлюдненню
не підлягають.
Аналіз звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру, підготовка і затвердження
висновку за результатами такого аналізу здійснюються Національним
агентством з питань запобігання корупції у строк, що не перевищує
двох місяців з дня його надходження. Результати такого аналізу
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національного агентства з
питань запобігання корупції не пізніш як на п’ятий день з дня
затвердження висновку за результатами аналізу звіту.
Аналіз звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру передбачає встановлення
відповідності оформлення звіту, включених до нього звітних даних
вимогам законодавства, своєчасності подання звіту, повноти та
достовірності відображеної у звіті інформації, встановлення
наявності або відсутності порушень законодавства щодо фінансування
політичних партій або передвиборної агітації.
У разі виявлення під час аналізу звіту політичної партії про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру чи під
час перевірки інформації про порушення законодавства у сфері
фінансування політичних партій або передвиборної агітації ознак
порушення вимог законодавства, які є підставою для притягнення до
адміністративної, кримінальної чи іншої передбаченої законом
відповідальності, Національне агентство з питань запобігання
корупції у п’ятиденний строк з дня виявлення відповідних ознак
письмово повідомляє про це органи (посадових осіб), уповноважені
забезпечити притягнення осіб, які вчинили порушення вимог
законодавства, до передбаченої законом відповідальності, та
надсилає відповідним органам (посадовим особам) матеріали, що
підтверджують факт вчинення відповідного правопорушення, або
забезпечує притягнення відповідних осіб до такої відповідальності
в межах своїх повноважень, а також оприлюднює інформацію про це на
своєму офіційному веб-сайті. { Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1349-IV
( 1349-15 ) від 27.11.2003, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007; в
редакції Закону N 731-VIII ( 731-19 ) від 08.10.2015 }

{ Розділ IV-1 виключено на підставі Закону N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008 }

{ Положення розділу IV-1 в частині запровадження щорічного
державного фінансування статутної діяльності політичних партій,
відшкодування витрат партій на здійснення передвиборної агітації
та встановлення обмежень щодо розміру внесків на підтримку партій
з боку фізичних та юридичних осіб набирають чинності з 1 липня
2016 року - див. абзац третій пункту 1 розділу II Закону
N 731-VIII ( 731-19 ) від 08.10.2015 }

 


 

У Києві напали на депутатську приймальню Лозового

Завершился саммит в Сочи: Путин, Эрдоган и Роухани подвели итоги

Порошенко явился на встречу с известным американским режиссером в мятой рубашке

"Саккашвили депортируют из Украины до Нового года. Но не в Грузию"

"Порошенко доминирует повсюду". Немецкая газета написала статью о коррупции в украинской оборонке

Россия признала выброс радиации, но умалчивает о его источниках, - британские СМИ

Рейтинг Поршенка - менше 10%, - соціологи

Порошенко може не приїхати на саміт «Східного партнерства», – іноЗМІ

Боевики Корнета расстреляли карету скорой помощи в Луганске. Есть жертвы

Вчорашні заворушення на Майдані (відео)

 

В Тбилиси правоохранители задержали подозреваемых в терроризме, спецоперация завершена

Бывшему депутату от "Партии регионов" гранатой подорвали квартиру: СМИ назвали фамилию "регионала" и показали фото

Путин сегодня проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом

Путін зустрівся з Асадом у Сочі

Грузинского журналиста до крови избили при похищении люди Гелетея, - Саакашвили

В воскресенье в Киеве прошел марш трансвеститов

Будущее Украины при Порошенко? В Марокко во время давки при раздаче продуктов погибли 15 человек

В Харьков прибыл советник Трампа

Роберт Мугабе в отставке. Его преемником стал экс-вице-президент Мнангагва, по прозвищу Крокодил

Саакашвілі зібрався стати прем'єр-міністром України

 
22-11-2017 - politics

У Києві напали на депутатську приймальню Лозового

22-11-2017 - politics

Завершился саммит в Сочи: Путин, Эрдоган и Роухани подвели итоги

22-11-2017 - politics

Порошенко явился на встречу с известным американским режиссером в мятой рубашке

22-11-2017 - politics

"Саккашвили депортируют из Украины до Нового года. Но не в Грузию"

22-11-2017 - politics

"Порошенко доминирует повсюду". Немецкая газета написала статью о коррупции в украинской оборонке

22-11-2017 - economy

Гривна на межбанке за день подешевела сразу на 18 копеек

22-11-2017 - politics

Россия признала выброс радиации, но умалчивает о его источниках, - британские СМИ

22-11-2017 - politics

Рейтинг Поршенка - менше 10%, - соціологи

22-11-2017 - politics

Порошенко може не приїхати на саміт «Східного партнерства», – іноЗМІ

22-11-2017 - politics

Боевики Корнета расстреляли карету скорой помощи в Луганске. Есть жертвы

22-11-2017 - economy

Долг Украины по евробондам можно будет продать

22-11-2017 - politics

Вчорашні заворушення на Майдані (відео)

22-11-2017 - politics

У Стамбулі шукають бомби в літаках МАУ, - ЗМІ

22-11-2017 - politics

Переутомление и тахикардия. Холодницкий рассказал о диагнозе, с которым попал в больницу

22-11-2017 - politics

Олег Соскин: Россия может осуществить прямую оккупацию луганского и донецкого анклава

22-11-2017 - economy

Доллар на межбанке подорожал на 15 копеек

22-11-2017 - social

В Тбилиси правоохранители задержали подозреваемых в терроризме, спецоперация завершена

22-11-2017 - social

Бывшему депутату от "Партии регионов" гранатой подорвали квартиру: СМИ назвали фамилию "регионала" и показали фото

22-11-2017 - politics

ЄС може скасувати виділення 600 млн євро Україні через скандал у НАЗК — Соболєв

22-11-2017 - politics

Керівництво НАЗК перекладає відповідальність на підлеглих, - нардеп

22-11-2017 - politics

Второй день переворота. Что происходит в Луганске сегодня

22-11-2017 - politics

В Тбилиси уже 20 часов штурмуют ИГИЛ в жилом доме. Убит спецназовец

22-11-2017 - politics

Холодницький потрапив до лікарні

22-11-2017 - politics

Олег Соскин: Саакашвили много на себя берет. Предлагать Ланового на пост президента - издевательство

22-11-2017 - interview

Олег Соскін бере участь у Seminarium naukowe - Trójmorze: geopolityczne uwarunkowania i nowy model regionalnej współpracy 23.11.2017

22-11-2017 - politics

Сторонники главы "МВД ЛНР" Корнета захватили здание "прокуратуры" в Луганске

22-11-2017 - politics

ЗМІ: З Луганська виїжджають люди, центр в оточенні бойовиків

22-11-2017 - politics

На Майдане полиция снесла палатки, в ответ зажгли шины. Как отмечали годовщину революции

21-11-2017 - politics

На бізнес чекає майже 30 тисяч перевірок

21-11-2017 - politics

Порошенко звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

21-11-2017 - politics

Україна вислала білоруського дипломата

21-11-2017 - economy

Турецька ліра оновила історичний мінімум у парі з доларом

21-11-2017 - social

Путин сегодня проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом

21-11-2017 - social

Путін зустрівся з Асадом у Сочі

20-11-2017 - politics

З Нацагенства з питань запобігання корупції почали звільнятися люди, — Соломатіна

20-11-2017 - politics

У НАЗК зарухались: розпочато повну перевірку декларації Богдана Дубневича

20-11-2017 - politics

КДБ Білорусі заявляє, що українського журналіста затримали за шпигунство

20-11-2017 - politics

Оппозиция в сговоре с властью". Михо рассказал, почему идет в премьеры

20-11-2017 - politics

Німеччина і нові вибори: Як біженці потопили Меркель на шляху до "Ямайки"

20-11-2017 - economy

Міжбанк відкрився зниженням гривні

Всі новини

 

Олег Соскін бере участь у Seminarium naukowe - Trójmorze: geopolityczne uwarunkowania i nowy model regionalnej współpracy 23.11.2017

Украина под оккупацией секты Хабад (досье)

"Народний капіталізм: економічна модель для України" Олега Соскина в английской версии (два раздела)

 

Підбірка матеріалів Олега Соскіна на тему Балто-Чорноморського Альянску за 1992-2017 роки

Продаю квартиру. Apartment for sale. Gonchara street 43V

Религиозно-нравственный смысл христианского брака

 

В Измаиле полиция перекрыла все выезды из города. Ищут убийц

Близько 400 осіб евакуювали із залізничного вокзалу у Львові

У центрі Києва зчинили стрілянину

Журналист Сотник сообщил, что в Подмосковье столкнули с железнодорожной платформы оппозиционного активиста

 
IT

Впервые в истории астрономы видели «межзвездный объект», прилетевший со стороны созвездия Лира

Украина оказалась ниже Ганы и Лаоса по скорости мобильного интернета

Чего на самом деле хотел вирус Petya. Пять главных версий

У Львові з’явиться IT-квартал

 
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика